KS Praha logo
CZ
CZ EN

Vyčištění chrámu

Zpracování příběhu o vyčištění Chrámu formou „dobového televizního zpravodajství“.


Z důvodu nařízení vlády o zákazu shromažďování osob nad 30 lidí je kázání zde ve formě videa na Youtube a doprovodných textových poznámek.

Video: https://youtu.be/K4SRU-Q7bQM

Myšlenky k zamyšlení:
1) Jedná se již o druhou událost, kdy Ježíš vyčistil chrám. Ta první je zapsána u Jana a stala se na začátku Ježíšovy služby (Jan 2, 13-20), kdežto tato popsána u Marka se stala na konci jeho služby.
2) Historicky je doloženo, že zrovna v roce, kdy Ježíš začínal svoji službu (v jeho třiceti letech), tak akorát Herodes dostavěl a rozšířil část Chrámu o velký kus nového prostranství. Toho využil velekněz Kaifáš, který zde povolil druhé velké konkurenční tržiště, než které do té doby provozoval velekněz Annáš na Olivové hoře. Takže v události popisované u Jana se najednou židé poprvé setkali s (nejen) dobytčím trhem přímo na nově zrekonstruovaném a značně rozšířeném nádvoří Chrámu.
3) Obě dvě situace byly vždy před svátkem Pesach, ačkoliv Ježíš chodil do Chrámu i na jiné poutní svátky (Šavuot, Sukot). Důvodem k tomu bylo nejspíš to, že na Pesach se čistily všechny domácnosti od kvasu, jako připomínka události vyjití z Egypta. Kvas v tomto příběhu je znamením hříchu, který Izraelci měli nechat v Egyptě. A Ježíšovo symbolické vyčištění chrámu bylo připomínkou toho, že v “Domě jeho Otce” nemá být žádný hřích.
4) Když Ježíš mluví o “… vy jste z něj udělali doupě lupičů…”, tak navazuje na proroka Jeremiáše, sedmou kapitolu, kde se mluví o tom, že židé chodí do Chrámu, aby přinesli oběti, ale pak se hned zase vrací ke svým špatným skutkům. Takže jejich oběť je pouze na oko, respektive ještě hůř – doufají, že omluví a smaže jejich špatné chování, kterého se dopustili a ve kterém hodlají pokračovat i nadále.
5) Když Ježíš mluví o “…domě pro všechny národy…”, tak cituje proroka Izaijáše 56, 3-7, kde mluví o cizincích, kteří také uctívají Hospodina jako jediného Boha a přicházejí se do Chrámu modlit. Dokonce pro ně je na chrámovém nádvoří vyčleněná jedna celá velká sekce, která se jmenuje “Nádvoří pohanů”. Ale je to právě to místo, na kterém velekněz Kaifáš nechal zřídit tržiště. A tím pádem z místa klidu a ticha pro modlitby lidí z okolních národů, co se přišli poklonit Hospodinu, se stalo místo hluku, smlouvání a hašteření o pozemské věci jako byl obchod se zvířaty a směňování peněz. Což byla ze strany židů velká neúcta vůči přicházejícím cizincům do Hospodinova domu.

Mládežníci se rozhodli, že místo neustálého online zpravodajství o probíhající pandemii koronaviru se pokusí upoutat naší pozornost skrze “dobové online zpravodajství” na Ježíšovo vyčištění Chrámu. Snahou je nás přivést k zamyšlení, co je asi tím “naším tržištěm” v našich srdcích. Zda i v nás není něco, co jsme si dokázali rozumově a logicky zdůvodnit, že je vlastně dobře, že tam je. Stejně jako Kaifáš si určitě zcela rozumově zdůvodnil, proč je dobré udělat tržiště na Chrámovém nádvoří. Jeho argumenty se mohly zdát správné:
– Lidé se nebudou trápit tím, že musí na Olivové hoře koupit beránka, a pak ho táhnout ještě celkem dlouhou cestu do Chrámu k oběti
– Odlehčí se už jinak velmi přecpanému tržišti na Olivové hoře a všem stánkům rozloženým podél cesty přicházejících poutníků, kdy už se opravdu nedalo ani pořádně projít
– Ještě víc se zjednoduší platba povinné chrámové daně, která přece slouží pro dobro Chrámu
Ale přesto se Kaifáš velmi mýlil ve svém úsudku. A podobně se můžeme mýlit i my s “tržišti” v našich srdcích. Tento příběh a jeho zpracování do formy dobového zpravodajství nás mají přivést k zamyšlení, co je důležité pro “Chrám v našich srdcích”? Co je to hlavní, co v něm má být? A je to skutečně pevné a trvalé nebo je to postavené jen na oko a tedy falešné, jak se o tom píše u Jeremijáše v 7. kapitole?

Výzvou mládežníků je:
Kdyby Ježíš přišel do našeho srdce, jako přišel na poutní svátek Pesach do Chrámu v Jeruzalémě, co by tam našel? Musel by taky převracet stoly “směnárníků” a vyhánět prodejce “dobytka” a kárat nás, co jsme to provedli s “Domem jeho Otce”? Pozvěme Ježíše a nechme Chrám v našem srdci vyčistit nejen pro svátek Pesach.

Datum kázání 22. 3. 2020 Biblický verš Mk 11,15-19

Další podobná kázání